Zahrádkáři Úherce

LETNÍ SEZÓNA SKONČILA

I když je počasí ještě velmi příznivé, na koupání už to asi nebude. Letošní léto nepřineslo vláhu, ale milovníci sluníčka si užili. A potažmo také koupání v našem koupališti (správně hasičská nádrž). Vy, kteří jste se chodili koupat pravidelně, mi dáte jistě za pravdu, že kvalita vody a prostředí kolem rybníka byly velmi dobré. Ale nic není samo od sebe. Pídila jsem se a zjistila, že můžeme poděkovat hlavně našemu předsedovi Milanu Antoškovi. Děkujeme za příjemné osvěžení během parného letního počasí.

Marcela Ernestová


Hostovali jsme na výstavě v Žerčících

Naše ZO byla vyzvána k účasti na zahrádkářské výstavě v Žerčicích. Kdysi bylo běžné, že obě vesnice se zvaly na své akce. Přesto, že nebylo moc času, podařilo se sehnat jablka od Renaty Rotterové a Jana Hýbla. Irena Horáková dodala extra pálivé papričky. Marcela Ernestová předvedla několik druhů jablek, víno a kytičku slunečnic. Největší zásluhu na dobrém jménu naší obce, potažmo i zahrádkářů, měl pan Václav Dostál. Ten dodal víno, ozdobné dýně, několik druhů jablek, česnek, papriky, papričky, okurky a překrásné astry. Myslím, že ostudu jsme určitě neudělali. Nebyla by to pro nás inspirace obnovit něco, co tady léta fungovalo?

Zdraví Marcela Ernestová


BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

13. ČERVNA 2018 SE DOŽIL KRÁSNÝCH 85LET NÁŠ SPOLUOBČAN, ČLEN ZAHRÁDKÁŘŮ V ÚHERCÍCH, PAN JAN HÝBL.V NEDĚLI MU ZA NAŠI ORGANIZACI PŘIŠLI POPŘÁT PAVEL ERNEST A MARCELA ERNESTOVÁ. STRÁVILI JSME PŘÍJEMNĚ VÍCE JAK DVĚ HODINY U RODINY HÝBLOVÝCH, POD SLUNEČNÍKEM, V DOBRÉ POHODĚ A ZA DOBRÉHO POHOŠTĚNÍ. PANU HÝBLOVI PŘEJEME HLAVNĚ ZDRAVÍ A POHODU V KRUHU SVÉ RODINY.


Vážení a milí občané Úherců,

před časem si naši zahrádkáři zažádali Město Dobrovice o příspěvek na výsadbu květin a zčásti i na pořízení lípy, která se bude sázet na podzim, při oslavách 135. výročí založení místního spolku hasičů a vzniku ČSR. Možná jste si někteří všimli afrikány osázených ostrůvků naproti budově moštárny anebo uklizeného a osázeného prostoru před místním obchodem. V budoucnu bychom s květinovou výzdobou chtěli pokračovat. Prostě si naši vesnici zkrášlovat. Předchozí extrémně teplé a bezdeštivé období nás prověřilo. Květiny se uchovaly ve své kráse, díky častému zalévání. A zde bych se chtěla zastavit, poprosit, zda bychom se nemohli trošku prostřídat. Vím, že někteří z Vás už zalévali, pomohli. Děkuji. Jde totiž o to, že každý z nás občas míří na dovolenou a je zapotřebí se postarat. Pokud byste někdo během prázdnin chtěl pomoci se zaléváním, ozvěte se prosím. Krásné léto!

Marcela Ernestová, 732 170 766, Marcela.ernest@seznam.cz, - a kde bydlíme, to víte určitě taky.

Zápis z výroční schůze ZO ČSZ v Úhercích ze dne 17. února 2018

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení schůze

2. Přijetí nových členů

3. Činnost ZO 2017

4. Pokladní zpráva

5. Zpráva revizní komise

6. Plán činnosti ZO na rok 2018

7. Různé - volná diskuse

8. Usnesení

ad 1) Schůzi zahájil místopředseda ZO pan Pavel Ernest přivítáním všech přítomných členů a pana starosty Mgr. Tomáše Sedláčka

ad 2) Předseda ZO pan Milan Antošek navrhl hlasovat o nových členech ZO, přítomní členové odhlasovali přijetí dvou nových členů, a to paní Marcely Ernestové a paní Ireny Krouské, zároveň proběhla minuta ticha za pana Ludvíka Beneše

ad3) Předseda a místopředseda informovali o plnění úkolů roku 2017

 • povedlo se opravit část budovy moštárny (přední stěna, fasáda) a vytvořit odtokový kanál
 • proběhlo čištění koupaliště
 • začala kultivace bývalé cesty z Týnce do Úherců (Štěpánka) - zhruba polovina je hotova
 • podpora osadního výboru
 • moštování v loňském roce - malá úroda jablek, je možno moštovat i zeleninu
 • zásluhou Pavla Ernesta byly zřízeny spolkové webové stránky - seznámil s jejich náplní, upozornil na jejich obsah (provozní doba moštárny, rozhovor se zakládajícím členem ZO panem Janem Hýblem, Zahradníkův rok, kontakty na vedení ZO, návštěvnost). Upozornil na soutěž, jejíž pravidla jsou již na stránkách (o nejhezčí květinu, zahrádku, posezení, strom v květu...)

ad 4) Pokladní zprávu přednesla paní Eva Vernerová.

ad 5) Zprávu revizní komise přednesl pan Josef Fotr, konstatoval, že je vše v pořádku.

ad 6) Plán činnosti ZO ČSZ na rok 2018

 • Zajistit chod moštárny, nátěry a malování
 • Oprava zadní stěny moštárny
 • Pokračovat v čištění Štěpánky a provést na podzim výsadbu stromů, včetně lípy při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky
 • Zjistit stav realizace projektu druhé vodní plochy
 • Ve větší míře spolupracovat s osadním výborem a místními hasiči
 • Projednat položení potrubí na svod vody do Brůdku

ad 7)

Do diskuse se zapojil pan Vratislav Hlaváč - stav meliorací Na Stráni a spodní rybníček, zajištění vrtu, pan starosta Sedláček upozornil na nový stavební zákon, který by mohl přinést těžkosti, pan Václav Novotný byl nespokojen s technologickým stavem moštárny a dlouhými frontami čekajícími na odbavení (návrh pana Novotného na více lisů, více moštovacích dní - například čtvrtek,pátek a víkend), pan místopředseda Ernest upozornil na obtížné zajištění obsluhy v moštárně, byla zmíněna možnost investovat do nové hydrauliky - výměna hadic

Pan předseda Milan Antošek vyzval ke spolupráci na kácení stromů a jejich odstranění z týnecké cesty (MÚ zajistí drtič větví a jeho obsluhu) - cesta by měla být osázena původními stromy, tedy švestkami

Hřbitov - pan starosta informoval o opravě jižní zdi - byla vyhlášena dotace na menší stavby, ale již je pozastavena, Pavel Ernest zakoupil kliku k hřbitovním vratům a zprovoznil ji

Diskuse o chodníku z Dobrovice do Úherců - v řešení, jedná se o poslední části (pan starosta)

P. Ernest - poukázal na špatný stav sekání veřejných obecních prostor (Technické služby Dobrovice - problém dle pana starosty i v jiných obcích)

Návrh místa, kde by se měla zasadit "výroční" lípa - prostor u Židů, diskuse o funkčnosti chodníku v zatáčce

Pan Antošek a pan Ernest upozorňují na snahu opravit i zadní část moštárny.

Předseda ZO poděkoval za občerstvení, které členům přinesl pan Josef Adášek, který měl významné životní jubileum.

ad 8)

Usnesení:

 1. Pokladní zpráva byla schválena

2. Zpráva kontrolní komise byla schválena

3. Přijetí nových členů ZO ČSZ (Marcela Ernestová, Irena Krouská)

4. Opravit zadní stěnu moštárny, nátěry a malování

5. Pokračování čištění bývalé cesty na Týnec - Štěpánka

6. Zjistit realizaci projektu druhé vodní plochy

7. Podporovat v kulturní činnosti osadní výbor a také sbor dobrovolných hasičů

8. Zajistit obsazení provozu moštárny na sezónu 2018 a zajištění zdravotních průkazů

Zapsala: Marcela Ernestová

Úherce 17. února 2018

Výroční členská schůze 2017

Projekt: oprava chodníku před mošťárnou 

Výroční členská schůze 2016

Projekt:

Rekonstrukce Štepánky 2015

Město Dobrovice nám umožnilo v rámci dlouhodobého projektu zrekonstruovat zarostlou cestu mezi Týncem a Uhercemi. A následně zasadit podél cesty nové ovocné stromky.

Akce již začala, ale jedná se o velice náročný projekt, jak na čas, tak i na množství lidí, kteří se podílejí na rekonstrukci.

V případě zájmu při nově realizovaných projektech se nejen členové, ale i občané mohou podílet na realizaci. Informace získáte u předsedy spolku pana Milana Antoška nebo pana Pavla Ernesta.

Projekt: Hasičská nádrž 2014

.